Regulamin ATCh

 1. Postanowienia ogólne
  1. Akademickie Towarzystwo Chatkowe ( ATCh ) zawiązało się w celu wyszukania obiektu nadającego się na chatkę turystyczną, zaadaptowanie jej i czuwanie nad użytkowaniem „chatki”. Akademickie Towarzystwo Chatkowe jest kołem Oddziału Akademickiego PTTK w Szczecinie.
  2. Chatka „Florianka” jest bazą do uprawiania turystyki, działalności krajoznawczej i „ochroniarskiej”.Korzystać z „chatki” może każdy kto podporządkuje się postanowieniom niniejszego dokumentu oraz postanowieniom obowiązującym w”chatce ” Regulaminu Porządkowego. Chatka „Florianka” powstała z inicjatywy Koła PTTK Turystów Absolwentów w wyniku adaptacji remizy strażackiej we wsi Brzeźniak (gmina Węgorzyno).
  3. Akademickie Towarzystwo Chatkowe zarządza „chatką”, gromadzi i rozporządza funduszami niezbędnymi do funkcjonowania „chatki”, prowadzi przebudowę, a jego członkowie pełnią rolę gospodarzy w czasie korzystania z „chatki”.
 2. Członkowie ATCh.
  1. Członkiem ATCh zostaje się w wyniku decyzji Zarządu ATCh. Przyjęcie członka musi być zatwierdzone przeznajbliższe walne zebranie ATCh.
  2. Członkowie ATCh dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
   • Członek zwyczajny ATCh to osoba fizyczna, która dokona wpłaty określonej kwoty na fundusz „chatki” ,wniesie wymagany wkład pracy przy adaptacji lub eksploatacji obiektu oraz wyrazi chęć zostania członkiem ATCh. Wielkość wpłaty oraz wymagany wkład pracy określa Zarząd ATCh
   • Członek wspierający ATCh to osoba fizyczna, która dokona wpłaty określonej kwoty na fundusz „chatki”lub wniesie określony wkład pracy , ale nie spełnia wszystkich warunków niezbędnych do nadania lub utrzymania praw członka zwyczajnego.
  3. Członek ATCh zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz podporządkowania się postanowieniom władz ATCh.
  4. Każdy członek zwyczajny ATCh ma następujące prawa :
   • Może brać udział we wszelkich pracach ATCh
   • Uzyskuje zniżkę w opłatach za korzystanie z „chatki” . Zniżka dotyczy też współmalżonka oraz dzieci a w przypadku osób nieposiadających rodziny – jednej osoby towarzyszącej.
   • Ma prawo do brania udziału we wszelkich zebraniach ATCh z głosem decydującym
   • Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz ATCh
   • Przysługuje mu własny klucz do „Florianki”, czyli moze korzystać z „Chatki” bez koniecznosci wcześniejszego uzgadnianiapobytu z Zarzadem. Kluczy do „chatki” nie wolno nikomu udostepniać.
  5. Status członka może zostać zmieniony:
   • Na własna prośbę
   • Decyzją zarzadu ATCh
   • W wyniku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ATCh
   • Decyzją walnego zebrania ATCh.

   Walne zebranie ATCh rozpatruje odwołania od decyzji w sprawach członkowskich podjętych przez Zarząd i Sąd Koleżenski ATCh

 3. Władze ATCh.
  1. Najwyższą władzą ATCh jest walne zebranie członków. Walne zebranie jest zwoływane przez Zarzad ATChprzynajmniej raz w roku w okresie zimowym. Walne zebranie może zostać zwołane na wniosek jednej czwartej członków zwyczajnychATCh.
  2. Do kompetencji walnego zebrania ATCh należy:
   • Ocena działalności ATCh
   • Udzielenie absolutorium ustępujacemu zarządowi ATCh
   • Ustalanie programu działalności ATCh
   • Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
   • Podejmowanie decyzji finansowych
   • Wybór władz ATCh
   • Wybór Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego
  3. Zarząd ATCh kieruje działalnością ATCh w okresie między walnymi zebraniami oraz reprezentuje ATCh nazewnątrz. Zarząd ATCh wybiera spośród siebie prezesa ATCh, który kieruje pracami Zarządu.Do kompetencji Zarządu ATCh należy :
   • Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
   • Podejmowanie decyzji dotyczących zakresu i organizacji prac w „chatce”
   • Godpodarowanie funduszem ATCh
   • Rozstrzyganie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem ATCh i „chatki”.
  4. Zarząd ATCh jest władny zawiesić w prawach członka ATCh osobę , która uchyla się od niezbędnych świadczeń narzecz „chatki”. Osobie zawieszonej przysługuje odwołanie od decyzji ATCh do Sądu Koleżeńskiego ATCh. Zawieszenie w prawach członkaz w/w powodu musi być każdorazowo rozpatrzone przez najbliższe walne zebranie ATCh.
  5. Sąd Koleżenski ATCh wydaje orzeczenie w sprawach związanych z funcjonowaniem ATCh i użytkowaniem „chatki”oraz pełni rolę Komisji Rewizyjnej ATCh. Sąd Koleżenski jest władny do:
   • Wydania decyzji zabraniającej korzystania z „chatki” na czas określony lub nieokreślony
   • Pozbawienia praw członka ATCh na czas określony lub nieokreślony.
 4. Finanse ATCh.
  1. Na fundusz ATCh składają się :
   • Wpłaty członków ATCh
   • Dotacje PTTK
   • Wpłaty od innych osób lub instytucji

   Decyzje o wpłatach obowiązkowych wnoszonych przez członków ATCh na fundusz „chatki” podejmowane są na walnym zebraniu. Głos

   decydujący w sprawie opłat obowiązkowych mają wszyscy członkowie ATCh, których ten obowiązek będzie dotyczyć.

  2. Wpłaty osób fizycznych na fundusz ATCh nie podlegają zwrotowi.
  3. Fundusz ATCh może być wykorzystany wyłącznie na cele związane z eksploatacją chatki „Florianka ” wBrzeźniaku.
  4. Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania pieniędzy z funduszu ATCh podejmuje Zarząd ATCh. Zarząd zobowiazanyjest na każde żądanie członka ATCh oraz władz zwierzchnich udzielić wszelkich informacji dotyczących finansów ATCh.
  5. W sytuacji , gdy koszty eksploatacji „chatki” są w danym roku wyższe niż fundusze ATCh – członkowie zwyczajniATCh zobowiązani są do wpłacenia brakującej do zamknięcia rocznego bilansu kwoty. Przy ustalaniu wysokości opłat poszcególnychczłonków ATCh nie uwzglednia się tych pobytów, których podstawowym celem było wykonanie prac na rzecz „chatki”. Decyzje dotyczącewysokości wpłat podejmuje Zarząd ATCh.
 5. Zasady korzystania z „chatki”.
  1. Z „chatki” może korzystać każdy turysta , który zastosuje się do postanowień niniejszego dokumentu oraz do postanowień uchwalonego przez władze ATCh „Regulaminu porzadkowego” i podporzadkuje się decyzjom Gospodarza Chatki.
  2. Korzystanie z „Chatki” możliwe jest tylko w obecności Gospodarza Chatki. Gospodarz Chatki reprezentuje ATCh wobec użytkowników „chatki” i odpowiada za swe postępowanie przed władzami ATCh. Role Gospodarza podejmuje członek zwyczajny ATCh, który pierwszy przybył do obiektu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd ATCh. Obowiązki Gospodarza Chatki mogą być przekazywane tylko członkowi zwyczajnemu ATCh lub osobie upoważnionej przez Zarząd. Podjęcie oraz przekazanie obowiązków Gospodarza Chatki musi być każdorazowo potwierdzone wpisem do książki „Florianki”.
  3. Grupy zorganizowane liczące powyżej 6 osób mogą korzystać z „chatki” tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem ATCh.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają władze ATCh.
  2. Zmiany niejszego regulaminu mogą nastapić jeśli :
   • Zostaną uchwalone głosami ponad połowy członków zwyczajnych ATCh w czasie walnego zebrania
   • Zostaną zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Akademickiegom PTTK w Szczecinie
  3. W przypadku rozwiązania Akademickiego Towarzystwa Chatkowego fundusz ATCh oraz sprzęt zgromadzony w „chatce” pozostaje do dyspozycji Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Szczecinie.

Szczecin dnia 17 maja 1990 roku.’;